1396-02-09   ||   4144

جشنواره بزرگ ورزش بانوان کارگری

حضور تیم پتانک بانوان در جشنواره کارگری دارو پخش

در تاریخ 9 اردیبهشت با هدایت فاطمه حیدری, معصومه سعیدیان و با حضور دکتر سید امیر حسینی، رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، در جشنواره بزرگ ورزش بانوان کارگری دارو پخش، تیم پتانک بانوان با قدرت در رسانه ملی ظاهر شد.