1396-03-15   ||   7281

برگزاری اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری ج.ا.ایران

تهران میزبان آخرین مرحله اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری اعزامی به بازی های جهانی شد.

تهران میزبان آخرین مرحله اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری اعزامی به بازی های جهانی، مورخ 13 لغایت 15 خرداد در مجموعه ورزشی کارگری معتمدی شد.

کلیه اردو نشینان روز سه شنبه 13 خرداد ساعت 8 صبح در مجموعه ورزشی معتمد حضور پیدا کرده و تمرینات خود را آغاز نمودند.