آرشیو اخبار

با حکم رئیس انجمن پتانک، مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن منصوب و مشغول به کار شد

مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، ترکیب هیأت رئیسه انجمن پتانک آن فدراسیون منصوب و مشغول به کار شدند.

اعضای هیأت رئیسه انجمن پتانک کشور  منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، رئیس انجمن پتانک آن فدراسیون منصوب و مشغول به کار شد

دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن پتانک کشور شد

انجمن پتانک به همت جاسم منوچهری در فدراسیون ورزش کارگری تشکیل شد

تشکیل انجمن پتانک در فدراسیون ورزش کارگری

ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار