آرشیو اخبار

با حکم رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، رئیس انجمن پتانک آن فدراسیون منصوب و مشغول به کار شد

دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن پتانک کشور شد

انجمن پتانک به همت جاسم منوچهری در فدراسیون ورزش کارگری تشکیل شد

تشکیل انجمن پتانک در فدراسیون ورزش کارگری